Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2.Yıl Klasik Bale Eğitimi

CSS Template

 

  • Yazar: Doç.Müride AKSAN
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

2. yıl eğitiminde genel amaç; epaulement pozların hareket sırasında, hare­ketlerle birlikte kullanılışı, adalelerin kuvveti ve kontrolünün arttırılması­dır. Adalelerin gücü ve kontrolünün geliştirilmesi amacıyla; üst üste yapılan adım sayısı arttırılır, adım sayısındaki bu artışa karşın, tempo değiştirilerek, hareketlerin yapıldığı vuruş sayısı azaltılır, başka bir deyişle hareketin yapıl­ma süresi kısalır. Örneğin; battement tendus 1. yıl sonunda '2 vuruş' içinde tamamlanırken, 2. yılda '1 vuruş'ta tamamlanır.
2. yıl eğitiminin en belirgin özelliklerinden biri de bar egzersizlerinin demi point'te çalışılmaya başlanmasıdır. Bunun yanı sıra hareketler, des­tek bacağın demi point, demi plie'de bulunduğu şekilleriyle de uygulanarak; destek bacak 3 farklı konumda çalıştırılır. Koordinasyonun geliştirilme­si amacıyla; ilk yıl eğitiminde ayrı ayrı çalışılan hareketler, uygun olanların birleştirilmesiyle, bir kombinasyon içinde çalışılır. (Ör; battement fondu ile rond de jambe en l'air, releve lent ve battement developpe, vb..) epaulement duruşlar, 2. yıl eğitimiyle birlikte, bar'da ve ortada hareketlerin epaulement pozlarda yapılışıyla uygulanır.
Bar çalışmasında küçük epaulement pozlar; I. veya a la seconde allonge kol pozisyonlarının kullanıldığı küçük pozlar, genel olarak parmak ucunun gergin olarak yere veya 25° ve 45° ye açıldığı çalışmalarda kullanılır.
(Aşağıda yer alan açıklamalar, sağ bacak önde V. pozisyon, sol el bar'ın üzerinde, en face duruşu merkez alarak yapılmıştır.)
Efface öne; Beden ortaya doğru 1/8 dönük, sağ bacak önde gergin, sağ kol I. pozisyonda, baş sağa dönük, çene hafifçe yukarıda, bakışlar ileri doğ­ru yöneltilmiş,
Efface arkaya; Beden bara doğru 1/8 dönük, sağ bacak arkada gergin, sağ kol I. pozisyonda, baş sağa dönük, çene hafifçe yukarıda, bakışlar ileri doğru yöneltilmiş,
Ecarte arkaya; Beden ortaya doğru 1/8 dönük, sağ bacak yanda gergin, sağ kol I. veya II. pozisyonda, baş sola dönük ve hafifçe arkaya eğik, bedenin üst kısmı sol kürek kemiği hizasından destek bacağa doğru hafifçe sola eğik, bedenin aynı bölümünün sağ tarafı hafifçe esnetilmiş (dolayısıyla omuzların
2 | II. Yıl Klasik Bale Eğitimi
oluşturduğu çizgi diyagonal biçime sokulmuş), bakışlar bar'daki elin üzerin­den bir kavis çizercesine hafifçe arkaya ve aşağı doğru yöneltilmiş,
Ecarte öne; Beden bara doğru 1/8 dönük, sağ bacak yanda gergin, sağ kol I., II. veya a la seconde allonge pozisyonunda, baş sağa dönük, çene hafifçe yukarıda, bakışlar ileri doğru yöneltilmiş, bedenin üst kısmı, sol kürek kemi­ğinin altı hizasından hafifçe destek bacağa doğru sola doğru eğik, bedenin aynı bölümünün sağ tarafı hafifçe esnetilmiş (dolayısıyla omuzların oluştur­duğu çizgi diyagonal biçime sokulmuş),
Croise öne; Beden bara doğru 1/8 dönük, sağ bacak önde gergin, sağ kol I. pozisyonda, baş sağa dönük, çene hafifçe yukarıda, bakışlar ileri doğru yö­neltilmiş, (veya; beden ortaya doğru 1/8 dönük, ağırlık sağ bacak üzerinde, iç bacak önde gergin)
Croise arkaya; Beden ortaya doğru 1/8 dönük, sağ bacak arkada gergin, sağ kol I. pozisyonda, baş sola dönük, çene hafifçe yukarıda, bakışlar ileri doğru yöneltilmiş (veya; beden bar'a doğru 1/8 dönük, ağırlık sağ bacak üze­rinde, iç bacak arkada gergin)
Bar çalışmasında büyük epaulement pozlar; Çalışan bacağın 90° de olduğu büyük pozlarda, bedenin ve çalışan bacağın yönü küçük pozlar bö­lümünde açıklandığı gibi olup, III. kol pozisyonu ve arabesque pozlar kul­lanılır. Ecarte arkaya pozu dışında, III. pozisyonun kullanıldığı tüm pozlar­da bakışlar, dirsekle bilek arasındaki nokta hizasından hafifçe yukarıya ve ileri doğru yöneltilirken, ecarte arkaya pozunda bedenin üst kısmının des­tek bacağa doğru hafifçe eğilmesi sebebiyle bakışlar bar'daki elin üzerinden bir yay çizermişçesine hafifçe arkaya ve aşağı yöneltilir. Ecarte öne pozun­da yüksek allonge kol pozisyonu, 2. yıl eğitiminde tercih edilmemekle bir­likte, bu pozla birlikte kullanılabilen bir kol pozisyonudur. Ecarte öne ve ar­kaya küçük pozlarda yer alan omuzların diyagonal duruşu, büyük pozlarda daha belirgin olarak uygulanır.
Bar'da pozdan poza geçişlerde, bar'daki el hafifçe kaldırılıp, bedenin yön değiştirmesiyle birlikte yeni konuma göre bar'a yerleştirilmelidir. Yön deği­şimleri yapılırken dönüş, ağırlığın hafifçe destek topuklardan alınarak par­mak uçlarına verilmesiyle yapılmalı ve bu alışkanlığın yerleştirilmesine baş­langıçtan itibaren özen gösterilmelidir. Hareketlerin, 3. yıldan itibaren ça­lışılacak olan en tournant'lı (battement tendus en tournant, tendus jete en tournant vb..) ve 4. yıldan itibaren tour lent (promenade) ile çalışılması; topuğun, üzerinde ağırlık olmadan serbestçe hareket edebilme- a e bedenin dönüşünün sağlanabilmesi için, bu alışkanlığın başlangıçtan nr-arer. Yerleştirilmesi, öğrencilerin genel olarak yaptıkları, dönüş sırasında - topuğun üzerine verme hatasından kaçınılması gerekmektedir. 1 Mİ eğitiminde bar ve orta egzersizlerinde kullanılan; croise, efface, küçük ve büyük, tüm pozlar (IV. arabesque dışında), çalışan bacak parmak ucu yerde, 30, 45 ve 90 ' lerde uygulanır.
1 :.da pirouette hareketinin hazırlığı öğretilip, bar ve orta çalışmasında - r_lanır. Barda 1 tam dönüşle detourne ve ortada demi detourne hare- I Etinin çalışılmasıyla pekiştirilen dönüşler; soutenu ve glissade en tournant I _ >>ıüşle) hareketlerinin eklenmesiyle geliştirilir.