Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Acil Nöroşirürji

CSS Template

 

  • Editörler: Prof.Dr. Tunçalp Özgen/Prof.Dr. M. İbrahim Ziyal
  • Fiyat: 22.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 18.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

Nöroşirürji hastalarının travma dışında da önemli bir kısmı, sinir sis­temi dokusunun özelliğinden dolayı, acilen müdahale edilmesi gere­ken hastalardır. Aksi takdirde, yaşam kaybı veya kalıcı nörolojik fonk­siyon kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu durum, bu grup hastaların daha farklı kriterler ile değerlendirilmesini gerektirmektedir. Diğer taraftan Nöroşirürji Yoğun Bakım, hastanın gerek ilk, gerek daha sonraki muh­temel müdahalelerinin yapılacağı servislerden biri olarak, bu konuda özel eğitim almış ekipler tarafından idare edilmek durumundadır. Bu­nunla birlikte, nöroşirürji uzmanlarının tümünün yoğun bakım ile il­gili standart bir bilgi düzeyine sahip olması şarttır.Acil Nöroşirürji' kitabı, yukarıda bahsedilen vizyon çerçevesinde, de­ğerli öğretim üyelerimizin de katkıları ile tıp fakültesi stajyer öğrenci­lerine, nöroşirürji asistanlarına ve uzmanlık eğitimini yeni tamamla­mış meslektaşlarımıza katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Ge­rek kitabın hazırlanması, gerekse basımı esnasında emeği geçen tüm öğretim üyelerine ve teknik ekibe teşekkür eder, kitabın okuyucuya ya­rarlı olmasını dileyerek saygılarımı sunarım.