Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri

CSS Template

 

  • Yazarlar:Prof.Dr.Mustafa KORKMAZ/Prof.Dr.Mustafa POLAT
  • Fiyat: 12.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2013

Üniversitelerin lisans ve mühendislik bölümlerinde lisans düzeyinde okutulan ve bilimsel/teknolojik gelişmelere kaynaklık eden bilgilerin veril­diği en önemli derslerden biri de elektrik ve manyetizma dersidir. Ancak bu ders önemli olduğu kadar da zordur. Zorluğu belirli bir matematik temelime sahip olunmasını gerektirmesinden ve sahip olunan matematik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağının bilinmemesi ile ilgilidir.
Bu ikilemin basit çözümü yoktur. Genelde yapıldığı gibi, mevcut mate­matiksel araçlara vurgu yapılmadan ve onların doğru kullanımları sağlan­madan yapılan eğitimler konu ile ilgili etkili olmayan sunulara dönüşmekte ve öğrencinin sunulan bilgileri problem çözümlerinde ve dolayısı ile uygula­maya yönelik kullanımında başarısız olmasına neden olmaktadır.
Hacettepe Üniversitesinin değişik bölümlerinde uzun yıllar lisans ve li­sansüstü düzeylerde çok sayıda öğrenciye verdiğimiz Elektrik ve Manyetiz­ma, Elektromanyetik Teori ve Temel Fizik derslerinde saptadığımız genel başarısızlığın elektrik ve manyetizma problemlerinin çözümünde öğrenciye yol gösteren, onu konuya ısındırarak cesaretlendiren ve bilgisini deneye­bileceği Türkçe olarak yayınlanmış, düzeyine uygun bir problem çözüm ki­tabının olmamasından ileri geldiği yargısına vararak bu deneyimimizi böy­le bir kitap hazırlayarak Ülkemiz Yüksek Öğreniminin hizmetine sunmaya karar verdik.
Kitap, fizik ve mühendislik eğitimi gören öğrenciler yanında temel fizik eğitimi alan öğrencilerin de yararlanabilecekleri biçimde hazırlanmıştır. Ki­tapta üniversitelerin ilk iki yılında verilen derslerde edinilen fizik ve mate­matik bilgileri kullanılarak kolayca çözülebilecek basit sayılabilecek prob­lemler yanında daha ileri düzeyde fizik ve matematik bilgisi gerektiren kar­maşık sayılabilecek problemlere de yer verilmiştin
“Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri” başlı­ğı taşıyan bu kitap altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde; önce “Ön­bilgi” başlığı altında, bölümle ilgili yasaların ve teoremlerin ifadelerine


yer verilmiş ve kullanılan formüller hatırlatılmıştır. Birinci bölüm "Doğru Akım ve Doğru Akım Devreleri”; ikinci bölüm kararlı akımların oluşturdukları manyetik alanlar “Statik Manyetik Alan” başlığı altında; üçüncü bolum “Manyetik İndüksiyon ve İndüksiyon Elektromotor Kuvveti"; dör­düncü bölüm “Maddelerin Manyetik Özellikleri ve Maddesel Ortamlarda Manyetik Alan”; beşinci bölüm “Yüklü Parçac.klar.n Elektrik ve Manyetik Alanlardaki Hareketleri” ve altıncı bölüm ise "Maxwell Denklemlen ve Elektromanyetik Dalgalar” başlıkları altında sunulmuştur.