Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Gıda Kimyası

CSS Template
  • Editör: Prof.Dr.İlbilge SALDAMLI
  • Fiyat: 80.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 60.00TL
  • Yayın Yılı: 2021

Gıda Kimyası, özellikle son 50 yıldır gıda bilimleri, organik kimya ve biyokimya dallarında çalışanların gündeminden düşmeyen bir bilim dalıdır. Bu alanda teorik bilgileri içeren çok sayıda yabancı literatür bulunmasına karşın Türkçe yayın sayısı yok denecek kadar azdır ve güncelliğini kaybetmiştir.
Bu eser, öncellikle gıda mühendisliği eğitimi yapan lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinimini karşılamak amacıyla bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Ancak, gıda endüstrisi ile ilgili üretim, araştırma-geliştirme, kalite-kontrol ve kalite güvencesi konularında çalışanlara da yararlı olacağı umulmaktadır.
Gıda Kimyası, çok sayıda konuyu kapsayan bir bilim dalıdır. Bu nedenle, kitabın hazırlanmasında interdisipliner bir anlayışla çalışılmıştır. Farklı bilim dallarında, farklı üniversite ve kentlerden on bilim adamının kendi görüş ve düşüncelerinde özerk davranmaları ve özgün katkılarda bulunmaları sağlanırken, gıda kimyasının genel ilkelerinin korunmasına, özellikle tekrarlardan kaçınılmasına, temel ve önemli konulara yer verilmesine özen gösterilmiştir. Bunun yanısıra modem gıda kimyasında yer alan bazı yeni bilgilerin de bu kitap kapsamına alınmasına çalışılmıştır. Konuların düzenlenmesinde, gıda bileşenlerinin majör ve minör olanları basitten başlayarak karmaşığa doğru bir gelişim içinde ele alınmış ve fazla bilgi için de eser referanslarla desteklenmiştir.
Eserin yabancı kaynaklara başvurma zorunluluğu ve güçlüğünü giderici olacağını ummaktayız. Türkçemize henüz oturmamış gerek teknik sözcükler ve kavramların ve gerekse bilimsel açıdan yapılmış olan hataların yine bilimsel yollarla bize iletilmesi şükranla karşılanacaktır.
Eser, yazarlarının kendi dallarında uzun yıllara dayalı bilgi ve birikimleri, azımsanmayacak kadar uzun bir süreyi kapsayan çalışmaları ile gerçekleştirilmiş, dolaylı ve dolaysız bir çok kişinin emekleri ile ortaya çıkarılmıştır.
Bu nedenle, başta eserin yazarları olmak üzere kitabın Üniversitemizin yayını olarak basılmasında her zamanki yapıcı yaklaşımları ile büyük desteğini gördüğümüz Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Süleyman Sağlam’a, basım pncesi aşamada ters baskı tekniği işlemlerinin gerçekleştirildiği Mühendislik Fakültesi’nin Dekanı Sayın Prof/ Dr. Erçin Kasapoğlu’na, Fakülte Sekreterimiz Sayın Hamdi Atay’a ve Dekanlık personeline, yazım, tasarım ve düzenleme aşamasındaki katkı ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Dr. Vural Gökmen’e ve bu kitabın hazırlanması aşasnasında her zaman yanımızda olan ve bize destek veren genç asistanlarımıza, Sekreteryamıza, Üniversitemiz Yayın Kurulu’na, Hacettepe Bilim Merkezi Demeği Yönetim Kurulu’na, Üniversitemiz Basımevi Müdürü Sayın Süheyla Çakman ve personeline teşekkürü bir borç bilirim.
Eserin, Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümünü yaşadığımız 1998 yılında yayınlanması bizim için sevindirici ve onur vericidir. Bu nedenle kitabımızı, 20001i yıllarda Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği ve teminatı olan gençlerimize armağan ediyoruz.