Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

İlk Yardım

CSS Template

 

  • YazarLAR:Prof.Dr. Nazmi BİLİR/Doç.Dr.Ali Naci YILDIZ
  • Fiyat: 7.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 6.00TL
  • Yayın Yılı: 2008

Kaza ve yaralanma durumlarında, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarında zamanında ve uygun olarak yapılan ilkyardımın hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki ge­lişmeler bir yandan yaşamı kolaylaştırırken, bir yandan da çeşitli riskleri beraberinde getirmek­tedir. Kaza ve yaralanmalar nedeniyle olan kayıpların önlenmesi bakımından öncelikle yapılma­sı gereken, kazaya yol açabilecek faktörlerin kontrolü, yaşanılan ortamların kazaya yer vermeye­cek şekilde düzenlenmesidir. Ancak bütün çabalara rağmen kaza meydana gelirse, bu durum­da da uygun ilkyardım müdahalesi ile kazanın yol açabileceği olumsuz sonuçların önüne geçil­meye çalışılır.
Bir konuda başarıya ulaşmanın yolu, o konuda iyi bir eğitim almış olmaktır, ilkyardım konusun­da da iyi bir eğitimin başarı için temel bir unsur olduğu bilinmektedir, ilkyardım eğitimi bilgi ve beceri eğitimidir. Bu eğitimin bilgi öğesi, ilkyardım gerektiren bir durumda hangi uygulamanın yapılması gerektiğinin öğrenilmesidir. Örneğin kırık durumunda kırık kemiğin hareketsiz hale getirilmesi için tespit yapılması veya kalp durması halinde kalp masajı yapılması gerektiğinin bi­linmesi gerekir, ilkyardım eğtiminde asıl önemli olan öge ise bu uygulamaların nasıl yapılacağı­nın öğrenilmesidir. Bunun için de ilkyardım eğtimi amacı ile hazırlanmış olan mankenler ve sar­gı bezi, atel vb. çeşitli araçlar kullanılmak suretiyle beceri kazandırılmalıdır.
Ülkemizde çeşitli kuruluşlar tarafından ilkyardım eğitimi yapılmakta ve bu amaca yönelik olarak da çeşitli kaynak kitaplar hazırlanmaktadır. Üniversitemiz ilkyardım eğitimleri yanı sıra, bu konu­da eğitimci yetiştirmek suretiyle ilkyardım eğitiminin yaygınlaşmasında öncü rol oynamıştır. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan "ilkyardım Eğtimcisi Eğitimi Merke­zi" ülkede bu alandaki ilk merkezdir. Bu kitap, yazarların ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitimci­si eğitimi konularında uzun zamandan beri sürdürdükleri çalışmaların ışığında hazırlanmıştır ve Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi eğitim programında yer alan ilkyardım dersi için kaynak kitap olması amaçlanmıştır. Kitap içinde yer alan çok sayıda resim ve fotoğraf ile eğitimin görsel zen­ginliği de sağlanmaya çalışılmıştır.
Kitabın ilkyardım eğitimlerinde yararlı olması ve sonuç olarak kaza ve yaralanmalar nedeni ile olan kayıpların önlenmesi bakımından yarar sağlaması dileğimizdir.