Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

İç Mimarlıkta Yapay Zeka ve Türkiye'den Seçilmiş Örneklerin Mekan Tasarımı Yönünden Kapsamlı Analizi Çalışması

CSS Template

 

  • Hazırlayanlar: Doç.Pelin YILDIZ
  • Fiyat: 12.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 9.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

"Yapay Zeka', insan gücü ve emeğinin en aza indirgenerek makineleşmenin getirdiği olanaklardan en fazla yararlanılmasını sağlayan kavramsal uygula­ma ve yaklaşımların bütünüdür. 'Yapay Zeka' 21. Yüzyılda gelişen teknolojik olanakların da devreye girmesiyle pek çok disiplin için gerekli ve çıkış nokta­sını oluşturan uygulamaların başında gelen önemli bir kavramdır. Özellikle otomasyon, modelleme, simülasyon ve sibernetik gibi teknik kavramlar için önde gelmekte ve "Yapay Zeka' etkinliğinde mekanizasyonun sağladığı ola­nakların her geçen gün daha fazlalaşmasıyla disiplinlerin etkinliği ve sürdü­rülebilirliği kolaylaşmaktadır.
Bu kavram, aynı zamanda, sanatsal ve teknolojik unsurları bir bütün ola­rak bünyesinde barındıran iç mimarlık disiplini ile de etkileşim içinde olma­ya başlamış ve bu yönü ile mekan tasarımına farklı bir boyut katarak insan emeğinin en aza indirgendiği; makineleşmenin getirdiği olanaklardan da en fazla yararlanılarak, verimin maksimize edildiği düzenlemeleri içermektedir.
Bu proje çalışmasında iç mimarlık için yeni sayılabilecek bu kavram ve uygulama alanlarını araştırmak, yapay zeka etkinliğinde gerçekleştirilen mekanları fonksiyonlarına göre saptamak ve bu mekanların iç mekan orga­nizasyonlarının gerek teknik gerekse estetik düzenleme ilkeleri bakımından analiz edilmesi ile geleneksel tasarım prensiplerine olan farklılıklarını vur­gulamak ve böylece iç mimarlık için yeni ve teknik olanakların devreye so­kulmasını sağlamak olacaktır.Bu proje çalışmasının uygulama safhası için öncelikle yurt dışındaki "ya­pay zeka' unsurunu içeren mekanları araştırmak ve analiz etmek daha sonra, Türkiye'de bu yöntemle düzenlenen mekanları kapsamlı olarak araştırmak, incelemek ve mekan tasarımına getirilen bu farklı ve yeni yaklaşımları bir kitap bünyesinde toplayarak; yeni projeler için çıkış noktası oluşturmaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde "Yapay Zeka' nın;

  1. Mekan tasarımı ile olan etkileşimi,
  2. Hangi fonksiyonlar için uygun olabileceği,

Türkiye'de mevcut olanakların bilinmesi ve geliştirilmesi için öneriler getirilmesi olarak detaylı araştırılmaktır..