Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Lojistik Regresyon Çözümlemesi

CSS Template

 

Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalında uzun v,Hardan beri yürütülen "Lojistik Regresyon" adlı derse Türkçe kaynak oluş- :urmak amacı ile yazıldı. Ayrıca, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans Drogramlarında yer alan lojistik regresyon ve kategorik veri çözümlemesi derslerinde de bu kitabın kaynak kitap olarak yararlı olacağını umuyoruz.
Kitap tek ve çok değişkenli iki durumlu lojistik regresyon çözümlemesin­de kullanılan temel kavramlar ve yöntemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İki durumlu lojistik regresyon çözümlemesinde katsayıların kestirimi ve yorum­lanması, model oluşturma teknikleri, model uyum iyiliğinin değerlendiril­mesi, modelin ayırd edicilik gücünün belirlenmesi gibi konulara ek olarak; lo­jistik regresyon çözümlemesinde örneklem büyüklüğünün hesaplanması, lo­jistik regresyon çözümlemesinin olgu-kontrol ve eşleştirilmiş örneklemler- de kullanımına ilişkin konulara da detaylı olarak değinilmiştir. Ayrıca ba­ğımlı değişkenin ikiden fazla kategorili (nominal) bir yapıda olduğu durumda kullanılan Nominal Lojistik Regresyon ve sıralı olduğu (ordinal) durumlarda kullanılan Sıralı Lojistik Regresyon çözümlemeleri üzerinde de durulmuştur.
Lojistik regresyon çözümlemesinin bu kadar detaylı olarak ele alındığı ilk Türkçe kaynak olan bu kitabın, içerdiği bölümlere göre istatistik, biyoistatis­tik, epidemiyoloji ve biyometri alanlarında eğitim gören öğrenciler için de faydalı olacağını düşünüyoruz.
Kitapta verilerini kullanmamıza izin veren tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.
Kitabımızda defalarca gözden geçirmemize rağmen bazı hataların kal­mış olması olasıdır. Bu hata ve eksikliklerimizi gidermek için siz okuyucula­rımızın öneri ve geribildirimleri bizim için önemlidir.