Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Maple Yaklaşımıyla Matematik Uygulamaları

CSS Template

 

  • Yazar: Dr. Şenol Dost
  • Fiyat: 27.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 21.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte matematik ve fen bilimleri alanlarının eğitiminde yeni ırv.-il^r. :eknoloji ile eğitimin birlikte kullanıldığı, Türkiye için yeni sayılabilecek, "Bilgisayar lesj^ıû Öğretim" kavramını ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışmalar, bilgisayarın öğretim sîrarme. çarpıcı sayılabilecek nitelikte, öğretimi güçlendirici bir öge olarak girdiğini : —ektedir. Bilgisayar, bu süreçte, etkili bir hesap yapma aracı olmanın ötesine geçerek soyut TTîFirmtiksel kavramları somutlaştırma özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, Hoematik ile ilgili problem çözümlerine yardımcı olan ve adına "Bilgisayar Cebiri Sistemleri" je- er.. Maple, Mathematica, Matlab gibi pek çok paket programlar yazılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuttuğum Analiz derslerinde, pek çok uamun anlatımında, kavramların pekiştirilmesi için kullandığım Maple komutlarının sağladığı :c-e~:i katkılar böyle bir kaynağın gerekliliği düşüncesini oluşturdu. Buradan yola çıkarak, 2004-I ■ - yılları arasında Bilgisayar Programlama dersinde anlattığım "Maple paket programı ve ir .e ile programlama" ders notlarının derlenmesiyle elinizdeki bu kitap oluşturulmuştur.

Kitap on bir bölümden oluşmaktadır. Sayılar, kümeler, polinomlar gibi temel matematik Tamları ile Maple programlamaya yönelik temel bilgilerin yer aldığı birinci bölüm diğer emlerin okunurken anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Maple gibi paket programların en çarpıcı zelliklerinden biri olan grafik çizimleri ikinci bölümde, denklem ve denklem sistemlerinin üzümüne ilişkin komutlar üçüncü bölümde bulunmaktadır. Kitap, Maple ile uygulamalarının apılabildiği ölçüde, matematiğin temel konulan olan fonksiyonlar, karmaşık sayılar, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, belirsiz integral, belirli integral ve uygulamaları, diziler ve seriler bölümlerini kapsamaktadır. Her bir bölümde konuya ilişkin tanım, teorem ve sonuçlar verilerek ömek çözümlerinde Maple komutlan ve uygulamaları anlatılmıştır. Diğer yandan, Maple ile temel düzeyde programlama yapmak ve amaca uygun yordamlar oluşturmak için gerekli olan "for, while" döngüleri ile "if.. else" gibi karşılaştırma deyimlerinin bulunduğu komutlar altıncı bölümde ele alınmıştır.

Maple' nin matematiğin diğer dallarında da çok önemli uygulamaları olduğunu belirtmek isterim. Kitabın, üniversitelerin Fen Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerinde okutulan genel matematik derslerinde önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.

Kitap tümüyle Maple' de yazılmıştır. Ancak sayfa düzeni ile ilgili yaşanan zorluklar nedeniyle Word' a aktarılmıştır. Buna rağmen, bazı Maple komut satırlarının çıktıları biçimsel olarak bozulduğundan, bu tür satırlar Word' a uyumlu program ile yeniden yazılmıştır. Yine deelden geldiğince Maple sayfasındaki esas görüntüsüne bağlı kalınmıştır.