Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
>

Otel Yönetiminde OPERA Bilgisayar Programı

CSS Template

  • Yazar: Arif Onan
  • Fiyat: 11.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 9.00TL
  • Yayın Yılı: 2008

Intranet:          Okul ortamı için bilgisayar laboratuvarındaki PMS çalışan ve bir çalışma
grubu oluşturan bilgisayar topluluğu
SBMY:           Programda kullanılan veri seti
istemci:           Tarayıcı kullanarak yada terminal olarak PMS'e ulaşan her bir bilgisayar.
Sunucu:          PMS kurulu ana bilgisayar.
Program:        Opera Property Management Systems (Opera Otel Uygulaması).
Bu kitabın amacı, otelcilik eğitimi alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin Opera PMS'i kullanabilmek için gereksinim duydukları kaynaklardan biri olabilmektir. Anla­tılan konular Protel Ltd.Şti tarafından meslek yüksekokullarına verilen sürüm çerçeve­sinde ele alınmıştır.
Kitapta konu akışı için programın sunduğu sınıflandırma ve işlev akışı esas alınmış­tır. Bu seçimde, öğrencinin programı tek başına kullanırken program arayüzünü kulla­nırken gerek duyduğu pratik desteği, kitapta da aynı kolaylıkta bulabilmesi isteği etkili olmuştur.
Programdaki çalışma grupları ve işlevler olabildiğince tek tek ele alınmıştır. Program bir işlemi birden çok yöntemle gerçekleştirebilme becerisine sahip olduğundan, öğreti­cilik yanı ağır basan yönteme öncelik verilmiş, konu tekrarlarından kaçınma kaygısıyla diğer yöntemlere atıfta bulunmakla yetinilmiştir.
Programın ticari sürümü ile kitapta anlatılan sürüm arasında farklılık olduğunu ki­tabın başlangıcında öğrencinin bilmesi önemlidir. Opera Property Magement System ya­zılımının Türkiye yetkilisi Protel firmasının "eğitime destek projesi" kapsamında eğitim kurumlarına sağladığı eğitim seti kısıtlılık içerdiğinden, kitabın kapsamı bu sürümün izin verdiği ölçüde olabilmiştir.
Otomasyon yazılımlarının kolay anlaşılması ve kullanmasında öğrencinin turizmde kullanılan terminolojiye hakim olması, kavramsal bilgileri öğrenmiş olması ve yabancı dil bilgisi etkili olacaktır. Bu kaygıyla İngilizce program terimleri öğrencinin anlayacağı ölçüde Türkçe'leştirilerek kullanılmıştır.
Konuların anlatımında öğrencinin uygulama yapabilmesi amaçlanmış, uygulama için adım adım yapması gerekenler programdan alınmış görüntülerle desteklenmiştir. Öğrencinin uygulamayı yaparken karmaşaya düşmemesi için tuş seçimleri tek tek göste­rilmeye çalışılmıştır. Gerekli görüldüğü yerde küçük bilgi parçalarına yer verilmiştir.
Öğrencilerimiz sezgisel davranışlarına ve girişimciliklerine güvenmeli, program bo­yunca karşılarına çıkacak bilgi ve uyarı pençelerini okumalı, sonuca ulaşmanın her za­man değişik yolları olabileceğini hatırlarında tutmalıdırlar.