Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sistem Analizi ve Tasarımı

CSS Template

 

 • Yazar:Doç.Dr. Uğur Baysal
 • Fiyat: 5.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 4.00TL
 • Yayın Yılı: 2007
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurumu tarafından ortakla­şa hazırlanmış olan ve sınavsız geçiş ile öğrenci alan yüksekokulların teknik prog­ramlarında, Sistem Analizi ve Tasarımı 1 ve Sistem Analizi ve Tasarımı 2 dersleri ver almaktadır. Sözkonusu derslerin ders içerikleri büyük oranda aynıdır. Bu ders­lerde, öğrencilerin kendi konuları ile ilgili bir sistem (proje) geliştirmeleri, bu pro­je ile ilgili yapılabilirlik (fizibilite) ve uygulama raporları hazırlamaları ve en so­nunda, projenin anahatlarını ders sorumlusu ile sınıftaki diğer öğrenciler önünde sözlü olarak sunmaları öngörülmektedir.
  Elinizdeki bu kitap, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Elektrik, Endüs­triyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Makine ve ilgili diğer teknik program­larda yer alan Sistem Analizi ve Tasarımı derslerinde ders sorumlularının kulla­nabileceği ve öğrencilere yol gösterebilecek bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
  Derslerin genel yapısına paralel olarak bu ders kitabı temel olarak üç bölümden oluşmuştur. Bu bölümler sırasıyla Yapılabilirlik (Fizibilite) Çalışması, Proje Uygu­lama (Gerçekleştirme) Süreci ve Sunumdur. Her ana bölüm altında değişik prog­ramlardaki öğrencilerin bu ders kapsamında yapabileceği çalışmalar ile yöntemler farklı farklı verilmeye çalışılmıştır. Bir başka deyişle dersin işlendiği bölüme göre fizibilite çalışması ayrı ayrı alt başlıklara ayrılmıştır. Bu şekilde ders sorumlusu ve öğrenciler gerek kendi bölümleri ile ilgili kısımları işleyebilecekler, gerekse başka teknikerlik dallarındaki değişik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Benzer şekilde Proje Uygulama ile ilgili bilgiler de teknik program türüne göre alt başlıklara ayrılmıştır.
  Sunum kısmında yapılması gerekenler ise bütün programlar için ortak nokta­lar çerçevesinde bir bütün olarak verilmeye çalışılmıştır. Her bölümde konu ile il­gili değişik örnekler verilmiş ve kitabın son bölümünde çeşitli proje örnekleri su­nulmuştur. Ancak bu projelerin eksikleri bulunmaktadır ve bu eksikleri projelerin sonunda belirtilmiştir. Eksik proje, kitabın örneklerinin aynen alınmasını caydır­mak amacıyla yer almaktadır.
  Kitabın en başında, tarafımızca en önemli konu olan elektriksel güvenlik konu­ları bir kez daha vurgulanmaktadır. Teknik konularda yapılan proje çalışmaların­da olmazsa olmaz koşul can ve mal emniyetidir. Bizce bu konuda ne kadar pekiş­tirme yapılsa azdır. "Bana birşey olmaz" zihniyeti artık iflas etmiştir ve ülkemizde çok fazla insan, mal ve zaman heba edilmiştir. Can ve mal emniyetinin ilk dü­şünülmesi gereken konu olması sebebiyle bu konular bu kitapta en başta verilme­ye çalışılmıştır.
  Başarılı proje çalışmaları için vazgeçilmez bir başka konu da ekip (grup) çalış­masıdır. Bu kitapta liderlik ve ekip çalışması konularında da genel bilgiler verile­rek öğrencilerin proje çalışmaları için gerekli olan altyapılarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu konularda yer alan bilgiler piyasada yaygın olarak bulunan Yö­netim Sanatı kitaplarının özeti olarak yer almaktadır.
  Bir başka önemli konu da proje çalışmalarının ekonomik olması ve projenin gerçekleştirilirken gerek zamanın, gerekse diğer kaynakların (maddi ve nakdi) ve­rimli kullanılmasıdır. Bu konular da projenin özellikle yapılabilirlik aşamalarında dolaylı olarak sürekli gündeme getirilmiş ve proje yapanların projelerine verimli­lik perspektifinden bakmalarını da sağlamaya yönelik olarak düşünülmüştür.