Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi

CSS Template

 

  • Yazar:Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 7.00TL
  • Yayın Yılı: 2016

Bu kitap; halk sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve eğitim bilim- sri alanında pek çok kaynaktan yararlanarak, öncelikle tıp ve sağlık bilim­lerinin farklı alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim almakta olan öğrenciler için kaynak kitap olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın ayrı­ca, sağlık örgütlenmesinin yönetsel kademelerinde çalışan sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi programları hazırlayan sağlık profesyonelleri için, birin­ci basamak sağlık kuruluşlarında sağlık eğitimi yapan sağlık personeli için ve tüm halk sağlığı çalışanları için bir başvuru kitabı olması hedeflenmiştir.
Kitaptaki bilgiler üç ana bölümde toplanmıştır: Birinci bölümde, sağlığı geliştirme kavramı, tanımlar ve tarihsel süreç, sağlık davranışı ve modelle­ri, ikinci bölümde sağlık eğitimi ve eğitimde program geliştirme, üçüncü bö­lümde ise, sağlığı geliştirmede sağlık eğitiminin ve iletişim tekniklerinin yeri ve halk sağlığı alanında bilginin etkili kullanımı konuları yer almıştır.
Kitabın hazırlanması sırasında maddi ve manevi desteğini gördüğüm ki­şilerden öncelikle, sağlık eğitiminin halk sağlığı bilimi içerisindeki önemini bizlere kavratan, görüşleriyle halk sağlığı alanındaki çalışmalarımıza öncülük eden değerli hocamız, Prof.Dr. Nusret Fişek'i saygıyla anıyorum. 2001 yılında yayınlanan birinci baskısından sonra kitabı yeniden gözden geçirip ikinci bas­kısına hazırlamam konusunda beni teşvik eden, düzenlenmesi ve basımında bana yol gösteren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının öğetim üyesi Prof.Dr. Çağatay Gülere, kitabın birinci baskısında eği­timle ilgili bölüme katkısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü-Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim Dalının, emekli öğ­retim üyesi Prof.Dr. Özcan Demirel'e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, kitap­ta yer alan şekilllerin çiziminde ve kitabın düzenlenmesinde çok önemli kat­kısı ve emeği olan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Sevgi Turana, bu süreç boyunca manevi destekleri nedeniyle sevgili eşim ve kızıma teşekkür ederim.