Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sosyoloji Yazıları 1 Prof.Dr.M.Cihat ÖZÖNDER'in anısına

CSS Template

Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Boiümü'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl aynı Bölümde Asistan olarak gö­reve başlamıştır. Doktorasını bitirdikten sonra iki yıl süre ile Güney Kore "Han- fcuk University of Foreign Studies"de misafir öğretim üyesi olarak Türk Kül- türü, Sosyal Yapısı, Folkloru ve Tarihi konularında dersler vermiştir. Temmuz 2007 ye kadar Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü dışında Ankara Polis Akademisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Gazi Üniversitesi'nde Sosyoloji, Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde Türk Kültürü ve Metodoloji derslerini vermiştir. 1997-2007 yılları arasında (1989-1991 yılları hariç) Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığını yapmıştır.
1991 yılında Ankara'da KÖK Sosyal Araştırmalar Vakfının Kuruculuğunu ve Başkanlığını, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Kuruculuğunu ve Müdürlüğünü üstlenmiş; bu iki görevi 2007 tarihinde vefatına kadar sürdürmüştür. Temmuz 2007 seçimlerinde İstanbul 3. Bölgeden MHP Milletvekili seçilmiş; fakat 26 Temmuz 2007 ta­rihinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır.
Türk sosyo-kültür yapısı ve Türk Dünyası Kültürü Prof.Dr. Özönder'in temel ilgi alanıdır. Görevli olarak gittiği Türk Cumhuriyetleri, özerk bölgeler ve ak­raba topluluklarında tanıdığı çok sayıda öğrencinin Türkiye'ye gelmesine ve­sile olmuş, Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora yapmalarını sağlamıştır.
Prof.Dr. M. Cihat Özönder 3'ü Bölümümüzde l'i Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olmak üzere yaklaşık 10 kişinin Doktora ve 15 kişinin de Yüksek Lisans Tez danışmanlığını yapmıştır. Türk kültürü, Türk sosyo-kültür yapısı ve sosyo-kültürel bütünleşme üzerine elliye yakın yayını bulunmaktadır. Başta Bölümümüz öğretim üyeleri olmak üzere Türkiye Üniversitelerinin sosyoloji bölümlerinde görev yapan bir çok sosyologun Yüksek Lisans, Dok­tora, Doçentlik ve Profesörlük jürilerinde üye olarak sorumluk almış, gere­ken katkıyı yapmıştır. 3Ct SosşciK Vazuârt - 1
Türk düşünce hayatına hizmet etmiş düşünür ve şahsiyetlerle ilgili bu tür armağan kitaplarının hazırlanması; hem düşünce tarihimizin yazılıp or­taya konması, hem belli konuların tartışılarak Türk düşünce ve kültür hayatının zenginleştirilmesi, hem de bu düşünürlerin yetişmekte olan genç­lerimize tanıtılması ve model olarak takdim edilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, Türk düşüncesine, Türk Dünyasına ve Bölümümüze yaptığı hizmet­ler için kendisine duyduğumuz şükran duygularının da bir ifadesi olarak değerlendirilebilir.
Prof.Dr. Cihat Özönder Armağanı için Türkiye'deki bütün Sosyoloji Bölüm­lerine, Hocamızla ilişkili kişi ve kuruluşlara mektup gönderdik. Elimize 32 adet makale/yazı ulaştı. Editörler olarak gelen yazılardan Cihat Özönder'in hayatı ve görüşleri üzerine yazılan birini en başa koymayı uygun bulduk. Diğer yazıları yazarlarının soyadlarına göre alfabetik olarak sıraladık.
Üniversitemize öğretim üyesi ve idareci olarak uzun yıllar değerli hiz­metler vermiş olan Hocamız Prof.Dr. M. Cihat Özönder'e çıkaracağımız Armağan kitabının basılması için yardım ve desteklerini esirgemeyen Rek­törümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'e, H.Ü. Yayın Komisyonu üyelerine içten teşekkürlerimi sunarım. Yazılarıyla Hocamıza Armağan kitabımızın oluşmasına ve Türk fikir hayatının zenginleşmesine yaptıkları katkılar için bölüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım. Ayrıca kitabın editörlüğünü paylaştığım arkadaşlarım Prof.Dr. Esra Burcu ve Yrd. Doç.Dr. Birsen Şahine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.