Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sosyoloji Yazıları 3 Öğr. Gör. Hüseyin Yalçın'a Armağan

CSS Template
 • Editörler:Nevin GÜNGÖR ERGAN/ Esra BURCU /Birsen ŞAHİN
 • Fiyat: 16.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 13.00TL
 • Yayın Yılı: 2010
 • Hüseyin Yalçının hayat felsefesinde insanı merkeze almak, insana hizmet etmek var; bu insan küçük bir çocuk, bir yaşlı, bir genç, bir engelli olabilir.
  1980'li yıllar. Kasım 1981'de Yükseköğretim Kurulu kuruldu. 1982'de Türkiye'deki üniversite sayısı 29'a çıktı. Bölümümüzde Profesör ve Doçent olan Hocalarımız idareci olarak (Prof.Dr. Nihat Nirun Malatya - İnönü Üni­versitesi Rektörü, Prof.Dr. Mehmet Sağlam önce Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı, sonra Samsun-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rek­törü olarak, Prof.Dr. Zeki Erdoğmuş Elazığ-Fırat Üniversitesine Sosyolo­ji Bölümü Başkanı olarak, Doç.Dr. M. Emin Haspolat Malatya-İnönü Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan Yardımcısı ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı olarak, ...) atanıp Bölümümüzden ayrılmışlardı, bazı öğretim üyeleri daha önceden üniversiteden ve bölümden ayrılmışlardı. Bölümde Doktoralı asistanlar ile Öğretim Görevlileri kalmıştı. Hüseyin Hoca asistanlar ve öğrenciler için sığınılacak bir limandı. Problemi olan bir öğrenci, bir veli, bir öğretim elemanı Hüseyin Hocanın odasına geldiğinde, Hoca onun problemini çözmek için bütün birikimini, tecrübesini, maddi- manevi imkânlarını, sosyal ilişkilerini ve çevresini kullanarak bir çıkış yolu bulurdu; onun için Hocalık anında problem çözme sanatı idi.
  Hüseyin Yalçın Bölümde çoğu Türkiye'nin köylerinin sosyo-kültü- rel yapısının incelenmesi konularında uygulamalı çalışmalar olan 100'ün üzerinde Lisans Tezi yönetmiş; bunların hepsinin metot, dil, üslup ve uygulamalarıyla bizzat meşgul olmuştur.
  Hüseyin Hocanın hayatında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün önemli bir yeri vardır. Bölüm öğrencilerinin iyi yetişmeleri için Bölüm öğretim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi üzerinde yıllarca çalışmış, Bölümün çalışkan öğrencilerinin asistan olarak alınması veya layık oldukları işe yerleştirilmeleri için gereken mücadeleyi vermiş, bölüm elemanlarının ra­hat ve huzurlu çalışmaları için en zor ve meşakkatli görevleri kendi üzerine almış ve huzurlu ortamın sağlanmasında hep merkezi rol üstlenmiştir. Sosyoloji Yazıları-3
  Hüseyin Yalçın öğrenciliğinden itibaren oluşturmaya çalıştığı yaklaşık 5000 adetlik özel kütüphanesini Bölümümüze armağan etmiştir. Gençlerin, öğrencilerin özel, sosyal ve mesleki hayatlarında kendilerini en iyi gerçek­leştirebilecekleri düzeyde ve Atatürkçü, Cumhuriyetçi değerlerle yetişmele­ri onun değişmez idealidir.
  Kendisine Bölümce bir Armağan Kitabı çıkarmayı planladığımızı söyle­diğimizde Hüseyin Hoca "Ben kariyer yapmadım, belli formata uymuyorum, bundan vazgeçin" diyerek itiraz etmiştir. Bu fikrimizi Bölümümüzde ve Fa­kültemizde farklı meslektaşlarımıza söylediğimizde, Hüseyin Hocanın öğ­renciliğini veya mesai arkadaşlığını yapmış ya da onu tanıyan akademisyen­lerle paylaştığımızda hepsi Hocamızın en zor şartlarda bile "hasbîlik, sabırlı- lık, kanaatkârlık, çalışkanlık, azim, sevgi, saygı, sebat, kadirşinaslık, vefalılık, tevazu, sorumluluk alma ve problem çözme... gibi birçok insani değeri yaşa­tarak yaşayan bir insan ve eğitimci olarak" "insanîyönüyle" öğrencilerimi­ze ve gençlerimize sunulabilecek önemli bir model olduğunu belirterek fik­rimizi desteklemişlerdir.
  Hüseyin Yalçın Armağanı için Türkiye'deki bütün Sosyoloji Bölümleri­ne ve Fakültemizdeki Bölüm Başkanlıklarına mektup gönderdik. Çok kısa zamanda Üniversitemizin farklı Fakülte ve Bölümlerinden, Ankara ve Gazi Üniversitelerinin farklı bölümlerinden, Türkiye'deki farklı Üniversitelerden 40 adet makale/yazı ulaştı. Hayatını kendisi yazmayı arzu etti. Editörler ola­rak gelen yazılardan Hüseyin Yalçının şahsiyeti üzerine olanları en başa "serbest yazılar" başlığı altına koymayı uygun bulduk. Diğer yazıları yazarla­rın soyadlarına göre alfabetik olarak sıraladık.
  İnsani yönü ve değerleri ile Türk gençlerine ve öğrencilerine model olarak tanıtmak üzere Hocamız Öğr. Gör. Hüseyin Yalçına çıkaracağımız Arma­ğan kitabının basılması için yardım ve desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof.Dr. Uğur Erdener'e ve Hacettepe Üniversitesi Yayım Komisyonu üyele­rine içten teşekkürlerimi sunarım. Yazılarıyla Hocamıza Armağan kitabımı­zın oluşmasına ve Türk fikir hayatının zenginleşmesine yaptıkları katkılar için bölüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım. Ayrıca kitabın editörlüğünü paylaştığım arkadaşlarım Prof.Dr. Esra Burcu ve Yrd. Doç.Dr. Birsen Şahine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.